Algemene voorwaarden

 

Door het plaatsen van een opdracht, of het aanvragen/reserveren van een casting aanvaardt u de Algemene Voorwaarden van Corpus Lifecasting. Onze algemene voorwaarden voorkomt verkeerde verwachtingen en geeft beide partijen duidelijkheid en zekerheid.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Ingrid Hummel

Bedrijfsnaam: Corpus Lifecasting (https://corpuslifecasting.nl)
Adres: Operadreef 18, 3845 GP Harderwijk
Telefoonnummer: 0654940735
E-mailadres: info@corpuslifecasting.nl
KvK-nummer: 89438728

Btw-identificatienummer: NL004727831B02
Rekeningnummer: NL81 KNAB 0608 2884 54

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Corpus Lifecasting, op elk tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en opdrachtgever/consument. Corpus Lifecasting heeft het recht ze te wijzigen en brengt de klant/opdrachtgever (indien van toepassing) op de hoogte van wijzigingen in je voorwaarden.

Artikel 3 – Bescherming persoonsgegevens
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie van kracht. Corpus Lifecasting vindt privacy zeer belangrijk en gaat dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens om. Je gegevens worden alleen gebruikt voor professionele doeleinden. Wij zullen je gegevens alleen met toestemming gebruiken en zullen dit nooit aan derden doorgeven of verkopen. Wij gebruiken de door jou verstrekte gegevens enkel om een aanvraag/opdrachtbevestiging spoedig te behandelen. De eventuele door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Artikel 4 – Intellectueel eigendom en auteursrecht
Alle ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, teksten etc. gemaakt door of in opdracht van Corpus Lifecasting getoond op onze website of Facebook etc. zijn eigendom van Corpus Lifecasting. Dit valt onder intellectueel eigendom en auteursrecht. Niets van dit alles mag worden gekopieerd en/of nagemaakt, tenzij wij hier schriftelijk toestemming voor geven. Je kunt de toestemming aantonen met een schriftelijke verklaring welke je in dat geval door Corpus Lifecasting wordt aangeboden. Corpus Lifecasting mag zelf alle informatie en beelden te allen tijde inzetten voor doeleinden met betrekking tot het bedrijf en marketingdoeleinden. Wanneer jouw toestemming wordt verstrekt dien je te allen tijde de bron te vermelden.

Artikel 5 – Het aanbod
Je kunt bij ons terecht voor bodycasting/lifecasting. Het maken van tastbare 3D herinneringen. Wanneer je specifieke persoonlijke wensen hebt, laat het ons weten en dan komen we hier samen wel uit.

Artikel 6 – Handgemaakte artikelen
Corpus Lifecasting ontwerpt en maakt unieke handgemaakte producten. Een foto kan dienen ter inspiratie of als richtlijn, maar kan afwijken van het te leveren product.

Artikel 7 – Offerte & prijzen
Offertes en aanbiedingen gedaan door opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden voor de duur van veertien dagen, tenzij schriftelijk anders vermeld. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan offertes en aanbiedingen na schriftelijke bevestiging door opdrachtgever binnen deze termijn. Aanbiedingen en offertes vervallen automatisch na verloop van de in lid 1 genoemde vervaldatum. Na deze vervaldatum kan aan de offerte geen recht(en) worden ontleend en is opdrachtnemer gerechtigd een nieuwe offerte tegen dan geldende tarieven te doen uitbrengen. Het aanbod van alle producten of diensten van Corpus Lifecasting genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Tarieven kunnen per opdracht verschillen naar gelang de ervaring en benodigde specialistische kennis. In de offerte wordt eveneens vermeld of kosten voor reistijd, kilometervergoeding, materiaal of overige kosten die met de opdracht samenhangen, in rekening zal worden gebracht. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een voorschot op de factuur te vragen dat met de eindfactuur zal worden verrekend. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om door opdrachtgever verzochte wijzigingen of aanvullingen van de opdracht waar opdrachtnemer bij de totstandkoming van de vaste prijsafspraak geen rekening mee had gehouden, tegen het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer bij opdrachtgever in rekening te brengen. Hieronder wordt mede verstaan wijzigingen die opdrachtgever wenst na gegeven goedkeuring van deze werkzaamheden door opdrachtnemer.

Artikel 8 – Bestellen
Wij hebben geen webshop, maar je kunt wel cadeaubonnen bestellen. Dit is mogelijk middels het contactformulier of via info@corpuslifecasting.nl. Geef hierbij duidelijk aan om wat voor bestelling het gaat en wat het juiste afleveradres is. Wij nemen dan z.s.m. contact met je op wat betreft de betaling en levering.

Artikel 9 – Garantie
Corpus Lifecasting staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 10 – Weigering en overmacht
Corpus Lifecasting behoudt zich het recht te allen tijde een bestelling te kunnen weigeren zonder opgaaf van reden. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen naar de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan brand, (energie)storingen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers en weersomstandigheden. Bij ziekte wordt gezocht naar een passende oplossing.

Artikel 11 – Lifecasting
Opdrachtgever verklaart dat de deelnemers de lifecasting aankan/kunnen. De veilig- en gezondheid (o.a. voldoende fit zijn) zullen voor een lifecasting altijd besproken worden. Ook draagt de opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de gekozen lichaamshouding en hoe de mal zich om het lichaamsdeel vormt en weet dat bewegingen invloed hebben op de mal. Je kunt Corpus Lifecasting op geen enkele wijzen aansprakelijk stellen voor boven vermelde punten. Je gaat akkoord op het opdrachtformulier waar duidelijk alle overeengekomen afspraken staan en begrijpt dat eventuele aanpassingen achteraf tegen een meerprijs zullen worden uitgevoerd. Je gaat akkoord met de betalingsvoorwaarden van 30 dagen van dag van oplevering, ook als dit zou betekenen dat je je beeld nog niet hebt kunnen bezichtigen of ophalen.

Artikel 12 – Verzenden
Wij maken voor onze verzendingen gebruik van de service van PostNL. Hiervoor hanteren wij ook de voorwaarden en tarieven van PostNL. Deze kun je terugvinden op
http://www.postnl.nl/versturen/pakket-versturen/tarieven/
Voordat wij een bestelling verzenden, wordt het product nauwkeurig gecontroleerd. Uiteraard zorgen wij er ook voor dat de bestelling zorgvuldig wordt verpakt zodat het jou in de juiste conditie bereikt.

Artikel 13 – Afhalen
Het is mogelijk om de geplaatste bestelling bij ons op te halen op een nader overeen te komen tijdstip op het adres genoemd in artikel 1.

Artikel 14 – Reiskosten en voorrijkosten
Wanneer Corpus Lifecasting met je overeenkomt om een bestelling persoonlijk te bezorgen of een lifecasting op locatie uit te voeren dan berekenen we reiskosten per kilometer en voorrijkosten. Het aantal kilometers wordt vastgesteld middels de ANWB-routeplanner vanaf ons adres genoemd in artikel 1.

Artikel 15 – Betaling
Opdrachten en prijzen zijn per persoon afhankelijk, met vooraf gemaakte afspraken voor een opdracht. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedrag binnen 14 dagen volledig te worden voldaan. De termijn vangt aan nadat je de bevestiging van de overeenkomst hebt ontvangen. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Corpus Lifecasting te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft Corpus Lifecasting behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 16 – Klachten
Corpus Lifecasting doet haar uiterste best om de bestelling zo zorgvuldig mogelijk te behandelen. Mocht zich een klacht voordoen van welke aard dan ook, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen middels ons contactformulier. Eventuele klachten met betrekking tot verrichtte werkzaamheden door opdrachtnemer dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na levering, beëindiging of afronding van de Opdracht c.q. werkzaamheden schriftelijk ingediend te worden bij Opdrachtnemer.